نطق مورخ یک شنبه ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ + حواشی برگرفته از دفتر آن مرحوم

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌

اجازه‌ می‌خواهم‌ بدون‌ هیچ‌ مقدمه‌ای‌ مواردی‌ را متذکرگردم‌:

۱ ـ بالاخره پس ‌از مدتی‌ کار و تلاش ‌دولت ‌و سازمان ‌مدیریت ‌و نیز مدت‌ها بحث‌ و بررسی در کمیسیون‌های ‌تخصصی‌ و تلفیق، بودجه ‌سال‌ ۸۴ که‌روز ۲۰ دیماه ‌توسط‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ تقدیم‌ مجلس ‌شده ‌بود، بعد از دو ماه‌ و پس ‌از بررسی ‌در ۸۶ ساعت‌وطی‌۱۰جلسه‌علنی‌و ۲۳ شیفت‌کاری ‌و با ۱۶۵ رأی ‌مثبت‌ به تصویب ‌رسید.

مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ تلاش‌ نمود تا آنجا که ‌ممکن‌ است‌، تغییراتی‌ مثبت ‌در چارچوب ‌قانون ‌و در راستای ‌اهداف‌ چشم ‌انداز برنامه‌ چهارم ‌و همچنین‌ تحقق ‌مطالبات‌ مردم‌ صورت ‌دهد. کاهش‌ بودجه‌های ‌خارج ‌شمول‌ از ۱۵۰۰میلیارد تومان ‌به‌ ۱۵۰ میلیارد تومان، تحکیم‌ تثبیت‌ قیمت‌ها، کاهش‌ ۴ هزار میلیارد تومانی‌ هزینه‌های ‌شرکت‌های‌ دولتی‌ یا به ‌عبارتی‌افزایش‌سودشرکت‌های‌ دولتی‌، جایگزینی‌سوخت‌، ایجاد صندوق ‌ذخیره‌ ریالی‌، افزایش‌ حمایت ‌از ایثارگران ‌و خانواده‌های‌ شاهد، محرومان ‌ومدد جویان‌، تأمین‌ بودجه‌ بیمه ‌روستایی ‌وافزایش ‌قابل ‌ملاحظه ‌بودجه ‌نهادهای‌دینی‌ازجمله‌موفقیت‌های‌برجسته‌دراین‌راستاست‌.

باهمه‌ اینها، نظام‌ بودجه‌ریزی‌درکشورما همچنان ‌بیماراست‌ وکارشناسان‌ معتقدند این‌ نظام‌از سال‌ ۱۳۴۹ تاکنون ‌دچار تحولی ‌اساسی‌ نشده‌ است‌. هر چند به قول ‌بعضی،لایحه ‌بودجه،‌ چوب ‌ادب‌ دولت ‌به ‌مجلس‌است‌ و مجلس‌ خیلی ‌نمی‌تواند در این‌ فرآیند اثرگذار باشد و هر چند در این ‌بودجه بیمار، چانه‌زنی ‌حرف ‌اول ‌رامی‌زند؛ ولی ‌بااین ‌وجود نمی‌توان ‌روند فعلی ‌تصویب ‌بودجه‌ درمجلس‌ را تأیید کرد؛ زیرا این‌ رونددچار یک‌پارادوکس ‌آشکاراست‌:ازسویی ‌همه‌ نمایندگان ‌مجلس‌حق‌دخالت ‌درتصویب‌ بودجه ‌دارند (نه‌آنکه‌طبق‌اصل‌ ۸۵ قانون‌اساسی ‌اختیار رابه ‌تلفیق‌ واگذار نموده‌ باشند) ازسوی‌ دیگربرای‌ تحقق‌ چنین ‌هدف ‌مهمی ‌به هیچوجه ‌فرصت‌کافی‌وجود ندارد. کیف ‌بودجه‌ دولت ‌حاوی‌چند جلد کتاب‌ با ۱۶۵۴ صفحه‌ بود. پیشنهادات ‌نمایندگان ‌در ۱۲ جزوه ‌با ۱۰۴۹صفحه‌ توزیع‌ شد. آیا برای ‌بررسی ‌دقیق‌ همه‌ اینها این‌ زمان‌کافی است‌؟

درطی‌بررسی‌لایحه‌بودجه‌ ۳۲۵ پیشنهادازصدها پیشنهادمکتوب‌مطرح‌که ‌برای‌آن‌ درجلسات‌علنی‌ ۷۲ ساعت ‌وقت‌ صرف‌گردید. یعنی‌به طور متوسط ‌برای‌هر پیشنهادفقط‌ ۵/۱۳ دقیقه‌وقت ‌اختصاص‌داده‌شده‌است‌والبته ‌علاوه‌برعدم‌ طرح‌صدها پیشنهاد، هیچ‌فرصتی ‌برای‌بررسی ‌مصوبات ‌تلفیق‌ درردیف‌ها نیزباقی ‌نماند. آیااین‌زیرپاگذاشتن‌آشکاربند ۱۱ ماده‌ ۲۳ نیست‌؟ آیا بهترنیست‌ کمیسیون ‌تدوین ‌آیین ‌نامه ‌دراین ‌مورد چاره‌ای ‌بیندیشد؟م.7

ضمناً به ‌دونکته ‌دیگرنیزلازم‌ است‌عنایت‌گردد. یکی‌اینکه‌در ۹۱ مورد ازپیشنهاداتی‌که ‌مطرح‌ شد، رأی‌ مثبت‌از عددهای ‌یک‌رقمی‌ تاحداکثر ۵۰ رأی‌ مثبت‌ بودکه ‌طراحان ‌چنین‌ پیشنهاداتی ‌می‌توانستند بایک‌ارزیابی ‌ونظرسنجی‌ مختصراز نمایندگان ‌به‌همین ‌نتیجه ‌برسند تا وقت‌مجلس ‌اینگونه ‌صرف ‌نشود وثانیاً کاملاً مشخص‌شد بسیاری‌از پیشنهادات ‌ازجهت‌ قانونی‌، قابل‌ طرح‌ نمی‌باشد که ‌این ‌علاوه ‌برآن‌که ‌لزوم‌آموزش ‌نظام‌ بودجه ‌ریزی ‌را برای ‌بعضی‌ ازما نماینده‌ها روشن ‌ساخت‌، این‌ سؤال ‌را مطرح‌ می‌سازد پس‌حضور کارشناسان ‌سازمان‌مدیریت‌ ومرکز پژوهش‌ها درکمیسیون‌ها چه‌ فایده‌و چه‌ خاصیتی ‌داشته ‌است‌؟

۲ ـ ضمن‌ احترام ‌به‌هیأت ‌رئیسه‌ محترم ‌ومنتخب، گلایه ‌وانتقاد خود را ازتأمین‌ مبلغی‌ تحت‌ عنوان‌”عیدی‌ و پاداش ‌نمایندگان‌” به‌ استحضار رسانده ‌و اعتقاد دارم ‌هم ‌نفس‌کار صحیح‌ نبود، هم‌ بانامه‌ای ‌محرمانه‌ به ‌نماینده ‌اطلاع ‌دادن‌ غلط‌ بود وهم ‌درمورد توضیحات‌ و توجیهات ‌ارائه‌ شده ‌باید گفت‌: ازقضا اسکنجبین ‌صفرا فزود.

آیا بهتر نیست‌ در اینگونه ‌موارد که ‌با حیثیت ‌مجلس ‌ارتباط‌ تام‌دارد،قبل ‌ازتصمیم‌گیری‌،نماینده‌ها را نیز حداقل‌ کمی ‌عاقل ‌بدانیم‌ وبا آنها مشورت ‌کنیم‌؟ آیا چنین‌ کاری‌ مخالف ‌اصولگرایی‌، صرفه ‌جویی‌، شفافیت‌ وشعارهای ‌اعلام‌شده‌ نیست‌؟ آیادر این‌ مورد با آبرو و حیثیت ‌عزیزانی‌ که ‌در دفاتر نماینده‌ به صورت‌ افتخاری ‌وبه ‌قصد قربت ‌انجام‌ وظیفه ‌می‌کنند بازی ‌نشد؟ آیا بهتر نیست ‌چنین ‌مبالغی‌ که‌ غالب ‌نماینده‌ها با اضافه ‌نمودن ‌مبالغ ‌دیگری ‌برروی ‌آن ‌به‌ محرومین‌ وکمیته ‌و بهزیستی ‌می‌دهند، برای ‌قرار نگرفتن‌ درموضع ‌تهمت‌، ازابتداء مستقیم ‌به‌حساب ‌آن ‌ارگان‌ها واریزو سپس ‌بانظارت‌ نماینده‌، به‌ محرومین ‌پرداخت‌ شود؟ البته‌ لازم ‌می‌دانم‌ من‌ هم‌ همانند ریاست‌ محترم ‌مجلس‌که ‌دردرج‌ خبری‌ مربوط‌به ‌یک نماینده ‌درکیهان،‌ ازکارخبرنگاران حمایت‌ کردند، ازخبرنگارانی‌ که‌ صادقانه والبته ‌بدون ‌بهره ‌برداری ‌سیاسی  ‌این خبر را منتشر کردند تشکر نمایم‌ وضمناً از خواهران ‌وبرادران ‌خبرنگار، درخواستی ‌که‌ازمدت‌ها قبل‌به ‌ریاست ‌محترم‌ مجلس ‌منعکس ‌نموده‌ام ‌رامطرح ‌سازم ‌و آن ‌اینکه‌ اجازه‌ ندهند یکی، دو نفراز خواهران ‌خبرنگار با وضعیتی ‌خارج ‌ازشأن‌ یک ‌زن ‌مسلمان‌ با عشوه ‌وطنازی ‌بخواهند با نماینده‌ها صحبت‌ کنند و پاسخی‌ بگیرند.

خواهران ‌عزیز! شأن ‌و شخصیت‌ شما بالاتر ازاین‌است‌ که ‌برای‌کسب ‌احیاناً خبری ‌به‌چنین ‌شیوه‌هایی ‌روی ‌بیاورید و اصولاً به ‌یاری ‌حق‌ درمجلس ‌شورایی‌که‌پسوند”اسلامی‌”را باخود دارد،هیچ ‌نماینده‌ای ‌با اینگونه‌ حیله‌ها تشویق ‌به‌ارائه ‌خبرومصاحبه ‌نمی‌گردد.[۱]والسلام‌علیکم‌ورحمه‌الله

 

حواشی نطق برگرفته از چهارمین دفتر روزنوشت‌ها

شنبه ۲۲/۱۲/۸۳

عصر و شب بیشتر  در خانه و مشغول مطالعه یا تفکّر در مورد نطق ۵ دقیقه‌ای فردا بودم. امیدوارم قرعه به نامم بیفتد و بتوانم در مورد بودجه و همچنین پاداش به نماینده‌ها صحبت کنم.

خدا کند قرعه به نام من بیفتد تا مقداری سبک شوم؛ در مورد بودجه و طرز و شیوه تصویب آن، در مورد عیدی و پاداش به نماینده‌ها و در مورد وضعیّت بعضی از خبرنگاران زن در مواجهه با نماینده‌ها!

شب ساعت ۳۰/۱۲ خوابیدم و صبح ساعت ۳۰/۴ بیدار شده بعد از نافله و نماز، متن نطق را نوشتم و ساعت ۱۵/۶ با مترو راهی مجلس شدم تا برای نطق ۵ دقیقه‌ای، ثبت‌نام نمایم…

یکشنبه ۲۳/۱۲/۸۳

امروز برای سومین بار [در مجلس هفتم]، نطق ۵ دقیقه‌ای پیش از دستور خود را ارائه کردم. جالب این بود که در قرعه، اولین نام را آقای فرجی (ثبت‌نام کننده اسامی) بیرون آورد و اسم من بیرون آمد و نام دوم را من بیرون آوردم، اسم ندیمی بیرون آمد که او وقت خود را به توسلی‌زاده داد. جالب اینکه امروز اولین نفر ثبت‌نامی آقای ندیمی بود و دومی من که در قرعه، به عکس بیرون آمد.ثبت‌نامی‌ها هم یازده نفر بودند…

از نکات جالب نطق من اینکه اصلاً حدّاد، تذکّر نداد وقت تمام شده است … دقیقاً پنج دقیقه طول کشیده است! و نکته دیگر اینکه احساس می‌کردم نماینده‌ها خوب گوش می‌دهند و بعد از اتمام نیز، افراد زیادی احسنت گفتند! …

[۱]متاسفانه این تذکّر دلسوزانه، مؤثر واقع نشد و خبرنگاری که مخاطب اصلی این بخش بود، بعد از مدتی، به علت عدم تصحیح رفتار، از مجلس اخراج شد و در خارج از مجلس به جوسازی علیه مجلس ادامه داد. وی در فتنه ۸۸ به دامن انگلیس پناه برد و هم‌اکنون به مهره‌ای در خدمت سیاست‌های ضدّ دینی دشمنان بدل شده است.

باز نشر محتوا با ذکر منبع " تارنمای فرهنگی مرحوم یحیی زاده" مجاز می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*