حوزه و طلاب

فرزندم! ترا سفارش می کنم رضایت خدا را در رضایت والدین جستجو کن

یاد داشت زنده یادحاج آقای یحیی زاده در تقویم یک طلبه یتیم: فرزندم! ترا سفارش می کنم رضایت خدا را در رضایت والدین جستجو کن باور کن انسان مؤمن وقتی می‌میرد بسیار بیشتر از هنگام حیاتش از زندگی فرزندانش و ... اطلاع دارد بیشتر مراقب آنان است. ادامه مطلب »